Jump to content

ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵣⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ

ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵣⴰⴳⵣ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ , ⵜⴰⵎⴳⴰⵔⵓⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵜⵏ ⵜⵙⴽⵛⵎ ⴳ ⵉⵕⵥⴰⵏ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵉⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵜⵉⵥⵕⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ. ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙⴰ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ .

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ , ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵏⴰⴽⵜ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]