ⴰⵢⵜ ⵃⴰⴷⴷⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵜ ⵃⴰⴷⴷⵓ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴷⵕⵄⴰ-ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰWrzazat
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜAit Zineb
KsarKsar Aït-ben-Haddou
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 3,03 ha
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC±00:00 d AMS+01:00
ait-ben-haddou.net:80
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴰⵢⵜ ⵃⴰⴷⴷⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ 30 ⴽⵎ ⴳ ⴰⴳⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ, ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⵉⵏⴱ, ⴳ ⵜçⴰⵢëⵜ ⵏ ⴰⵎⵔⵣⴳⴳⴰⵏ. ⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰä ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵎⴰⵔⵖⵏ, ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵓⵏⵉⵍⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ, ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵜⵉⵎⵏⴰäⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⴷⵉⵜⵉⵖⴰⵏⵉ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ, ⵢⵓⴷⵊⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴱⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⴱⵏⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⵇⴷⴷⴰⵔⵏ, ⴳ ⵉⵏⴱⴹ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⴷⴰⵢ, ⵙⴳ ⴷⵉⵏⵏⴰⵖ ⴰⵔ ⵙⵓⵙ (ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵎⵔⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⴷⵉⵀⵢⴰ). ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵙⵏⵜⴰⵎ, ⵎⴰⵙ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⴰ ⵓⵃⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⵉⵏ, ⵉⴷⵡⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⴰⵢ « ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ », ⵏⵏⴰ ⵉⵄⵢⵢⵏ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵓⵡⵃⵃⵉⴷⵉⵏ [[ⵢⵓⵙⴼ ⵏ ⵜⴰⵛⴼⵉⵏ], ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⴷⵜ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵓⴷⵊⵉⵏ ⵛⵉ ⴽⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴰⵏⴰⵢⴰ ⵙ ⵎⵉⵏⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵏⵜ ⵜⵉⵏ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵙⴰ. ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵥⴰ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵖⴰⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵅⵣⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⴷⵓⵖ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ. ⴳ ⵍⵃⵔⴽⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 1893-1894 ⵉⴽⴽⴰ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵉⵙⵍⵉ ⵜⵍⵡⴰⵜ, çⴰⵔⵙ ⵙ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⴷⵉⵏⵏⴰ ⵉⵄⵢⵢⵏ ⴷⴰⵢⵙ ⵍⴱⴰⵛⴰ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵍⴱⴰⵛⴰ ⴰ ⵡⴰⵏⵉⵜⴰ ⵢⴽⵛⵎ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵡçⴳⵉⵟ, ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵊⴰⵔ ⴰⵙ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ, ⵓⵔ ⵢⵓⴷⵊⵉ ⴰⵎⵎⵏⵓⵖ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ. ⵍⵍⵉⴳ ⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⵜⵓⵖⴰⵍ ⵜⵖⵔⵎ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ, ⵍⴱⴰⵛⴰ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵇⵇⵏ ⵅⴼ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ, ⵓⵔ ⵜⵏ ⵢⵓⴷⵊⵉ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴰⵙ ⵜⵜⵍⵖⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ « ⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵎⵉⵛⵉⵍ ⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ». ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴼⴼⵖ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴰⵢⴷ ⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴽⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵎⴰⵔⵖⵏ.

ⴰⵢⵜ ⵃⴰⴷⴷⵓ

ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵍⵓⵙⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴳ ⴰⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴷⴰⵢⵙ ⵎⴰëëⴰ ⵜⵓãⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⴰ. ⴳ ⵜⵓççⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⴽⵔⴽⵓⵔ, ⴳ « ⵍⴱⵔⵊ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ».

ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵏ ⵃⴷⴷⵓ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵍⵎëⵙⵓⵎ ⵏ ⵡⵓïïⵓⵏ 2.04.10 ⵏ 14 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2004 (ⴱ.ⵄ ⵏⵯ 5187 ⵏ 16 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ 2004, ⵜⴰⵏⵙⴰ.590). ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰäⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ 1987.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]