Jump to content

ⴰⵢⵔⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵔⵏⵉ
ⵜⴰⵙⵏⵙⴰⵔⵜⵓⵜ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵖⵉ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵔⵓⵎ

ⴰⵢⵔⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⵔ ⵙⴳⵉⵙ ⵙⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴼⴰⵔ, ⵓⵎⵜⵜⵛⵓ. ⴰⵢⵔⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴳⴰ ⵉⵜⵜⵎⵖⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵏⴰⵥ ⵏ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⴰⵜⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ.[1]

ⵜⵓⵣⴷⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⴷⵖ ⵡⴰⵢⵔⵏⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ, ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵥⴰⵢⵜ, ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.

ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵢⵔⵏⵉ ⴰⵙⴰⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵚⵎⵎⵉⴹ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵢⵔⵏⵉ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⴰⵜⵜ, ⵉⴳⵊⴷⵉ, ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵓⵎⵎⵓ ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://siyahatech18.blogspot.com/2015/04/eyerni-eguerni.html