Jump to content

ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ
CPU (ⴳⵍⵣ)
ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ Intel Core i7 12700KF
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ
ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ
ⴰⵙⴳⵣⵍ

ⴰⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ:Central Processing Unit ⵏⵉⵖ Processor) ⴷ ⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⴰⵏⴳⵍⵉⵣ CPU, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴳ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵀⵍ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ, ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵙⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ (Microcomputers) ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]