Jump to content

ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ ⵓⵜⵛⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ،

ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵅⵜⴰⵍⴼ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴹ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ، ⵢⵟⵟⴼ ⴽⵓⵍⵍ ⴰⵟⴱⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵃⵍⴰⵏ. ، ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵟⴱⵙⵉⵍⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵍⵄⵎⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ . ⵣⴰⵢⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵜⴻⵟⵟⴼ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵢⴱⵀⴰⵏ ، ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴻⵏⵜ ⵖⴰⴼ ⵉⵔⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵉⵏ ⴷ ⵓⴽⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵎⵜ ⴷ ⵓⴽⵙⵓⵎ. ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙ ⵙⴽⵙⵓ ⴷ ⵓⵎⵙⵎⵏ ⴷ ⵎⴰⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵓⵣⴽⴽⵉⴼ ⴷ ⵜⴰⵀⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵙⴼⵏⵊ ⴷ ⵓⵟⴰⵊⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]