ⵟⴰⵊⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵏ ⵍⵅⴹⵔⵜ ⴱⵍⴰ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵖ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ.

ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏⵓⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⴼ ⵡⴰⵙ, ⵜⴳ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⴱⵣⵣⴰⴼ ⵖ ⵉⵎⴽⵍⵉ. ⴰⵔ ⵙⴽⴰⵔ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⴰⵢⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⴰⵊⵉⵏ.

ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵏ ⵍⵅⴹⵔⵜ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵢⵢⵉ ⵍⵍⵉⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵟⵡⴰⵊⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵟⴰⵡⴰⵊⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ:
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⴷ ⴱⵉⴱⵉ
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵏⵉⵖⴷ ⴽⴰⵔⴰⵎⴰ
  • ⵟⴰⵡⴰⵊⵏ ⵙ ⵜⴼⵉⵢⵢⵉ ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ:
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵓⴼⵓⵏⴰⵙ (ⵍⴱⴳⵔⵉ),
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵓⵍⵇⴰε (..)
ⵟⴰⵊⵉⵏ ⴰⵖⴰⴹ (ⵍⵖⵏⵎⵉ)

ⵉⵍⵉⵏ ⵟⵡⴰⵊⵏ ⵏ:

ⵟⴰⵊⵉⵏ ⵍⵇⴷⴷⵉⴷ, ⵜⵇⵍⵉⵢⴰ (ⵉⴱεⵍⴰⵍ ⵏⵉⵖⴷ ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ), ⵉⴽⵔⴷⵍⵍⴰⵙⵏ...

ⵟⵡⴰⵊⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ :[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵥⴰⵍⵉⵎ
  • ⴱⴰⵟⴰⵟⴰ
  • ⵅⵉⵣⵣⵓ
  • ⵜⵉⵔⴽⵎⵉⵏ
  • ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵉⴳⵀⵉⵍⵍⴰ
  • ⵜⵉⵙⵏⵜ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]