ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵢⵉⵍⵛⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵢⵉⵍⵛⵉⵏ
Антон Ельчин (ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵍⵉⵙⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ Anton Viktorovitch Ieltchine
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ   11 ⵎⴰⵕⵚ 1989
ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ, ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ
  19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016 (ⴳ 27 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ)
ⵍⵓⵙ ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵙ, ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ 2006 - ⵖⵉⵍⴰ


ⴰⵏⵜⵓⵏ ⵢⵉⵍⵛⵉⵏ (ⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ: Анто́н Ви́кторович Ельчи́н, Anton Viktorovitch Ieltchine) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⵎⴰⵕⵚ 1989ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⴰⵙⵓⴼⵢⴰⵜⵉ ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2016ⵍⵓⵙ ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵙⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ.[1]

ⵉⴱⴷⴰ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵢⴰ ⵣⴳ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⴰⵍⴼⴰ ⴷⵓⴳ (2006) ⴷ ⵛⴰⵕⵍⵉ ⴱⴰⵔⵜⵍⵉⵜ (2007) ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴼⵉⵍ ⵜⵛⵉⴽⵓⴼ ⴳ ⴰⵔⵉⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⵜⴰⵔ ⵜⵔⵉⴽ (2009-2016) ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵔⵙ ⵏ ⵊⵉⵢ. ⵊⵉⵢ. ⴰⴱⵔⴰⵎⵣ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⴽⴰⵢⵍ ⵔⵉⵙ ⴳ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵏⴰⵢⵜⵓⵔ ⵙⴰⵍⴼⴰⵢⵛⵏ (2009).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "https://www.journaldemontreal.com/2016/06/19/lacteur-anton-yelchin-est-decede"