Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⴰⵣⵡⵍ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴽⵓⴷ
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ
ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⴰⵙⵔⴰⴳ
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ
ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ
ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ
ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ
ⵉⵜⵔⵙⴰⵡⵏ ⵉⵜⵔⵙⴰⵡⵏ
ⵉⵎⵏⵖⵓⴱⵓⵜⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴱⵓⵜⵏ
ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ
ⵉⵎⵓⵔⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⵓⵔⴷⵓⵜⵏ
ⴰⵙⵇⵇⵙⴰⵢ ⴰⵙⵇⵇⵙⴰⵢ
ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ
ⴰⵎⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵎⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⵉⵎⵉⵔⴷⵉ ⵉⵎⵉⵔⴷⵉ
ⵓⵏⴽⵉⴹ ⵓⵏⴽⵉⴹ
ⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ
ⵉⴱⴹⵉ ⵉⴱⴹⵉ
ⵉⵏⴽⴰⴹⵏ ⵉⵏⴽⴰⴹⵏ
ⴰⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴰⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
ⴰⵚⵕⴰⴹ ⴰⵚⵕⴰⴹ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵙⵉⵜ
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ
ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ
| ⴰⵣⵡⵍ = 
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = <!-- ⵣⵓⵏ ⴷ: example.jpg -->
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⴰⴷⵖⴰⵔ = 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ = 
| ⴰⴽⵓⴷ = 
| ⴰⵏⴰⵡ =
| ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ =
| ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ = 
| ⴰⵙⵔⴰⴳ = 
| ⴰⵔⵇⵇⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ = 
| ⴰⵙⵡⵍⴼ = 
| ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ = <!-- ⵙⵙⵎⵔⵙ {{ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ}} -->
| ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ = 
| ⵉⵙⵎ ⵢⴰⴹⵏ = 
| ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ = 
| ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ = 
| ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ = 
| ⵉⵜⵔⵙⴰⵡⵏ = 
| ⵉⵎⵏⵖⵓⴱⵓⵜⵏ = 
| ⵉⵎⵖⵣⴰⴷⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ = 
| ⵉⵎⵓⵔⴷⵓⵜⵏ =
| ⴰⵎⴹⴰⵍ = 
| ⴰⵙⵇⵇⵙⴰⵢ = 
| ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ = 
| ⴰⵎⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ = 
| ⵉⵎⵉⵔⴷⵉ = 
| ⵓⵏⴽⵉⴹ = 
| ⴰⴳⴳⵯⴰⵜⵏ = 
| ⵉⴱⴹⵉ = 
| ⵉⵏⴽⴰⴹⵏ = 
| ⴰⴳⴷⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ = 
| ⴰⵚⵕⴰⴹ = 
| ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ = 
| ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ = <!-- ⵙⵙⵎⵔⵙ {{url|example.com}} -->
| ⴰⵙⵉⵜ = <!-- ⵙⵙⵎⵔⵙ {{url|example.com}} -->
| ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ = 
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ = 
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ = 
| ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ = 
| ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⵥⵡⵉⵔⵜ =
| ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ =
| ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ = 
}}
ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⴰ 1982
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ, ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1982 ⴰⵔ 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1982
ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ G7
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ, ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map
ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ
| ⴰⵣⵡⵍ = ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⴰ 1982
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = Château de Versailles depuis la cour d'honneur - 13 juillet 2011 - DSC 0069.jpg
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = [[ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ]] ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ.
| ⴰⵏⴰⵡ = ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ [[ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⴰ (ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ)|G7]]
| ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ = ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = [[ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ]]
| ⴰⴷⵖⴰⵔ = [[ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ]], [[ⴼⵉⵔⵙⴰⵢ]]
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ= 48.804794
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ= 2.120372
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ = 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1982 ⴰⵔ 6 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1982
| ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ = [[ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ]], [[ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ]], [[ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ]], [[ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ]], [[ⵏⵉⴱⵓⵏ]], [[ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ]] ⴷ [[ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ]]
| ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ = [[ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⴰ 1981|ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ 1981]]
| ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵜ = [[ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵙⴰ 1983|ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ 1983]]
}}