Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
← 28 29 30 →
ⴰⵙⵎⴽⵜⴰⵢ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 29
(ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵥⴰ)
ⴰⵙⴼⵙⵉ 29
ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ XXIX
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵉⴹⵏ
ⴰⵡⵙⵉⵏ 111012
ⴰⵡⴽⵕⴰⴹ 10023
ⴰⵡⴽⴽⵓⵥ 1314
ⴰⵡⵙⵎⵎⵓⵙ 1045
ⴰⵡⵚⴹⵉⵚ 456
ⴰⵡⵜⴰⵎ 358
ⴰⵡⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ 2512
ⴰⵡⵚⴹⵉⵚ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ 1D16
ⴰⵡⵙⵉⵎⵔⴰⵡ 1920
ⴰⵡⵚⴹⵉⵚ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ T36
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ