Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⵉⵙⵎ2 ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ

ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ
ⴰⵎⵣⵓⵣⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴳ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴳ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
ⵙⵍⵍ ⵉ ⵉⵍⵣⵉ
ⵉⵣⵍⵉ ⵓⵣⵡⵉⵔ
ⵉⵣⵍⵉ ⵓⴹⴼⵉⵕ
ⵉⵙⵎ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ
noicon
ⵢⴰⴽ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ?
ⵥⵕ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 
| ⴰⵣⵡⵍ     = ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵛⵔⵉⴼ
| ⴰⵣⵡⵍ2   = ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 
| ⴰⵣⵡⵍ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ = Cherifian Anthem ([[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ|ⴳⵍⵣ]])
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = Partition de l'hymne du Maroc.gif
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵥⵓⴳⵏⴰ 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ    = {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ|Morocco|ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ}}
| ⴰⵎⴰⵔⴰ    = [[ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ]]
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ = 1970
| ⴰⵎⵣⵓⵣⵉ   = [[ⵍⵢⵓ ⵎⵓⵔⴳⴰⵏ]]
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵓⵡⵣⵉ  = ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡⵜ 
| ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴳ    = 1956
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ = [[ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ|ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ]]
| ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ     = Cherifian Anthem instrumental.ogg
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ  = ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵣⵣⵡⵣⵉ)
| ⵓⴹⴼⵉⵕ = [[ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵍⵉⴱⵉ|ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ]]
| ⵓⵣⵡⵉⵔ = [[ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ|ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ]]
}}

ⴰⵎⴷⵢⴰ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵛⵔⵉⴼ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
Cherifian Anthem (ⴳⵍⵣ)
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵥⵓⴳⵏⴰ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵥⵓⴳⵏⴰ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵥⵥⵓⴳⵏⴰ

ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵄⵍⵉ ⵚⵚⵇⵍⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵓⵣⵉ ⵍⵢⵓ ⵎⵓⵔⴳⴰⵏ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴳ 1956
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵔⵖⵉⵏⵜ
ⵙⵍⵍ ⵉ ⵉⵍⵣⵉ
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (ⴰⵣⵣⵡⵣⵉ)
noicon
ⵢⴰⴽ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵛⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⵏ ⵉⵣⵍⵉ ?
ⵥⵕ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.