Jump to content

ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵍⵉⴱⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
 • ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ
 • ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⵙⵉ ⴷⵏⵍⴰ.
 • ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⴷⵏⵓⵛⴰ ⵉⴷⵎⴰⵏ
 • ⵉⴷⵎⴰⵏ ⵉⴷⵎⴰⵏ
 • ⵉⴷⵎⵏ ⵏⵓⵛⴰ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⵎⴰ ⵏⵔⵣⴰ ⴷ ⵎⵉ ⵏⵓⴽⵏⴰ
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⴰⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴽⵔ ⴱⴷ ⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⴷⴰ ⵣⴼ ⴷ *ⴰⵍⵉ ⴷ ⵅⵡⴰ ⵜⵉⵍⴻⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⴽⵔⴰⵡⵍⴰ
 • ⴷ ⴰⵔⴰⴱ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵔⴰⴱ ⵏⵖ ⴷ ⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵉ ⵏⵜⵓ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ
 • ⵏⵎⵓⵜ ⴰⴼ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵀⴰⵏⵎⵓⵜ ⵉⵎⵉⵔⴰ
 • ⵎⵉ ⵏⵣⵏⵣⵉⵜ ⵎⵉ ⵏⴷⵊⵉⵜ
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓⵍ ⵏⵅⵙⵉⵜ
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ.
 • ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ
 • ⵏⵉⵙⵉ ⴷ ⵏⵍⴰ
 • ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⴷ ⵏⵓⵛⴰ ⵉⴷⵎⴰⵏ
 • ⵉⴷⵎⴰⵏ ⵉⴷⵎⴰⵏ
 • ⵉⴷⵎⵏ ⵏⵓⵛⴰ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⵎⵉ ⵏⵔⵣⴰ ⴷ ⵎⵉ ⵏⵓⴽⵏⴰ
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⵎⵉⵙ ⵏⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⵉⵙ ⵏ ⵉⵣⵓⵎⴰⵏ ⵜⵍⵉⴷ *ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ *ⵙ ⵉⴷⴰⵎⵏⵉⴽ
 • ⴰⵙⵓ ⵜⵓⵔⵉⵜⵉ
 • ⵔⵣ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⴷⵜⵉⵍⴻⵍⵉ ⵜⵉⵡⵉⴷ
 • ⴰⵅⵡⴰ ⵉⵅⴼⵉⴽ ⴰⵙⵓ ⵛⴽ ⴷ ⴰⵍⵉⴱⵉ
 • ⵙ ⵉⵅⴼⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵍⵏ
 • ⴰⵏ ⵙⴰⵍⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵉ ⵏⵓⴳⵓⵔ ⵙⵉⵙ.
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ
 • ⵉⴷⵔⴼⴰⵏ ⵏⵉⵙⵉ ⴷ ⵏⵍⴰ
 • ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⴷ ⵏⵓⵛⴰ ⵉⴷⵎⵏ
 • ⵉⴷⵎⴰⵏ ⵉⴷⵎⴰⵏ
 • ⵉⴷⵎⵏ ⵏⵓⵛⴰ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ
 • ⵎⵉ ⵏⵔⵣⴰ ⴷ ⵎⵉ ⵏⵓⴽⵏⴰ
 • ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵍⵉⴱⵢⴰ.