Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⴰⵙⵖⵔⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵎⵙⴱⴷⴷ ⴰⵎⵙⴱⴷⴷ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏ
ⴰⵙⵔⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⴰⵙⵔⵜⵓ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⵙⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ "ⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ"
ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ
ⴰⴽⴰⵎⴷ ⴰⴽⴰⵎⴷ
ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ
ⵢⵓⴳⵉⵍ ⵙ ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵇⵇⵏⴻⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵓⵣⵡⵉⵔⵜ
ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵓⴹⴼⵉⵔⵜ • ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰ
| ⵉⵙⵎ = ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
| ⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ = Woman's day ([[ⴳⵍⵣ]])
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = Frauentag 1914 Heraus mit dem Frauenwahlrecht.jpg
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = 
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ <br /> ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1914
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = [[ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ|ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ]]
| ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ = [[28 ⴱⵕⴰⵢⵕ]] 1909
| ⴰⵎⵙⴱⴷⴷ = ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
| ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⵙ = ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
| ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⴰ = [[ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ|ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ]]
| ⴰⵙⵔⵜⵓ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ = 
| ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ = ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ 
| ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⵙ = 
| ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ = 
| ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ = ⴽⵓ [[8 ⵎⴰⵕⵚ]] <br /> ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
| ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵜⵏ = 
| ⴰⴽⴰⵎⴷ = 
| ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⴽⵜ = 
| ⵢⵓⴳⵉⵍ ⵙ = [[ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ]], [[ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ]], [[ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ]], [[ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ]], [[ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵡ]]
| ⴰⵙⵙ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ = 
| ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ = [[ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ]]
| ⴰⵎⴹⴼⵓⵕ = [[ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ]]
}}
 • ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ
ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ
Woman's day (ⴳⵍⵣ)
ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1914
ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ
ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1914
ⴰⵙⵎⵎⴰⵍ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ
ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1914

ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 28 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1909
ⴰⵎⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⴰⵡⴷ ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ
ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ
ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵙ ⴽⵓ 8 ⵎⴰⵕⵚ
ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ
ⵢⵓⴳⵉⵍ ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⴳⴰⵣ, ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵡ
ⵜⵉⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ


ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ