Jump to content

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴳ ⵉⵕⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ.

ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵢⵎⵎⴰⵜ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵎⵖⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴷ ⵢⵉⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴼ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵙⴼⵓⴳⵍⵓⵏⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⵢⵓ.

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵙⴰⵙⵓ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⴳ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]