Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷⵔⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⵉⵙⵎ
ⵉⵙⵎ2
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⴰⵙⵓⵜⴳ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵡ
ⵜⴰⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⴷⴰⴳⵜ
ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ
ⴰⵎⵚⴽⴰⵡ ⴰⵎⵚⴽⴰⵡ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ
ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ
ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ
ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⵙⵎⵉⵍ
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷⵔⵉⵣ
| ⵉⵙⵎ =
| ⵉⵙⵎ2 =
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ =
| ⴰⵙⵓⵜⴳ =
| ⵉⵙⵎ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ =
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ =
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ =
| ⴰⵏⴰⵡ =
| ⵜⴰⵙⴷⴰⴳⵜ =
| ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ =
| ⴰⵎⵚⴽⴰⵡ =
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ =
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ =
| ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ =
| ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ =
| ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ =
| ⴰⵙⵎⵉⵍ =
| ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ =
| ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ =
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ =
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ =
| ⵉⵙⵎ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ =
| ⴰⵣⵡⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ = 
}}
ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ
ⵜⴰⵙⵓⵍⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵙⵓⵍⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵙⵓⵍⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ

ⴰⵙⵓⵜⴳ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ, ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ
ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ   ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵓⴳⵉⵙⵜ ⴱⴰⵕⵜⵓⵍⴷⵉ
  ⴳⵓⵙⵟⴰⴼ ⵉⴼⵉⵍ (ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ)
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ 5 ⵖⵓⵛⵜ 1885
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1886
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 93 ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ (ⵙ ⵜⵙⵉⵍⴰ)
ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷⵔⵉⵣ
| ⵉⵙⵎ = ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ
| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ = Statue of Liberty.jpg
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ = ⵜⴰⵙⵓⵍⴼⵜ ⵜⴰⵏⵎⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵉⵙ
| ⴰⵏⴰⵡ = ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ
| ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ = {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ|France}} [[ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵓⴳⵉⵙⵜ ⴱⴰⵕⵜⵓⵍⴷⵉ]] <br /> {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ|France}} [[ⴳⵓⵙⵟⴰⴼ ⵉⴼⵉⵍ]] (ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ)
| ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ =  93 ⵉⴷ ⵎⵉⵜⵔⵓ (ⵙ ⵜⵙⵉⵍⴰ)
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ = 5 ⵖⵓⵛⵜ 1885
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ  = 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1886
| ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ  = 
| ⴰⵙⵎⵉⵍ =[[ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ]], [[ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ]]
| ⴰⵙⵉⵜ    = 
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ = {{ⵜⴰⵛⵏⵢⴰⵍⵜ|USA|ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ}}
| ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ = [[ⵎⴰⵏⵀⴰⵜⵏ]], [[ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ]]
| ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ = ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ/ⵏⵢⵓⵢⵓⵕⴽ
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵔⵔⵓⵜ  = 40.689167
| ⴰⵣⵔⵉⴳ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ = -74.044444
}}