Jump to content

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵣⵓⵍ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ(ⴰ) ⴰⵙⴱⵔⵔⴽ! ⴱⵔⵔⴽ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ, ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⵎⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ; ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⴰⴷ ⵏⵥⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵎⵓ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ. ⵏⵥⵓⵥⴹ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵜⴰⵡⵙⵎ ⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ.

ⵥⵕ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴽ ⵜⵓⵙⵔⴷ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ:
ⵉⴳ ⵓⵔ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵖⴼ ⵜⵔⵣⵣⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⵜⵙⵇⵙⴰⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ.
ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⴳⵎⴹⴷ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ~~~~ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⴼⴽⵉⴷ.