Jump to content

ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1972
ⵎⴰⵕⵙⵉⵍⵢⴰ, ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵎⵙⵙⴰⵏⵓⵏ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 1981 - 2021

ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵍⵢⴰⵣⵉⴷ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵏⵖ ⵣⵉⵣⵓ, ⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵉ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵅⵏ ⵙⵉ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ (ⵉⵖⵔⵉⴱⵏ). ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1972 ⴷⴳ ⵍⴰ ⵛⴰⵙⵜⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵕⵙⵢ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴼ ⵢⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ. ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵢⵓⵖ ⵖⵥⵔⵓⵏⵉⵇⵓ ⵍⵏⵜⵉⵙⵛⵓ, ⵉⵙⵄⴰ ⵢⵉⴷⵙ 4 ⵏ ⵢⵓⵇⵔⴰⵔ: ⵏⵣⵓ, ⵍⵓⵛⴰ, ⵜⵀⵥⵓ ⴷ ⵍⵢⴰⵣ. ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⴳ (ⵙⵃⵥⵛⵉⴰⵍⵉⵙⵜⵙ) ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ, ⵇⵇⴰⵔⵏ-ⴷ ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⵏⵣⵣⵀ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴽⵓⴷ, ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵃⵍⵥ ⴷⵉⴳⵓ ⵎⴰⵔⴰⴷⵓⵏⴰ ⴷ ⵎⵉⵛⵍ ⴱⵍⴰⵜⵉⵏⵉ. ⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2006. ⴽⵔⴰⴹ (3) ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵜⵓⴼⵔⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵍⵎⵅⵉⵢⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙⵖⵓⵔ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵜⴰⴳⵔⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ (ⴼⵉⴼⴰ) ⴷⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 1998, 2000, ⴷ 2003. ⴷⴰⵖⵏ ⵢⵡⵡⵉ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵔⵖ ⴷⴳ

ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1998. ⴰⵖⵎⵉⵙ 'France-Football' ⵉⴼⵔⵏⵉ-ⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴽⵓⴷ. ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵖ 1998 ⴷⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⴱⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 1998, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵉⵍⵖⵓⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ (ⵛⴰⵎⵃⵉⵓⵏⵏⴰⵜ ⴷ'ⵓⵔⵓⵃ) ⴷⵉ 2000. ⴷⴳ 20 03 ⵉⵃⴱⵙ ⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙⵍⴷ (2004) ⵢⵓⵖⴰⵍⴷ, ⵍⴰⵎⴰⵄⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2006 ⵉⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⴽⴼⵓ ⵜⵉⵍⵓⵖⴰ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ 2006, ⴰⴷ ⵢⵃⴱⵙ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵙⵉⴱ. ⴷⴰⵢⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⵎⵉ ⵜⴽⴼⴰ ⴽⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵓⵖⴰ ⴰⴳⵉ, ⵉⵟⵟⴼ ⴷⴳ ⴰⵡⴰⵍ-ⵉⵙ. ⴷⵖⴰ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ-ⴰⴳⵉ, ⵜⵎⵍⴰⵍ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵜⵉⵏ ⵏ ⵟⵟⵍⵢⴰⵏ, ⵉ ⵉⴽⴼⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵓⴳⴰⵔ: ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ ⵓⵇⴰⵔⵔⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⴼⵏⴰ (ⴰⴷⵖⵔⵙⴰⵉⵔ) ⴰⵟⵍⵢⴰⵏⵉ ⵎⴰⵔⵛⵓ ⵎⴰⵜⵔⴰⵣⵣⵉ. ⴷⴰⵢⵏ ⵉⵊⵊⴰⵏ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰ ⵙ-ⵢⴼⴽ ⵜⴰⴽⴰⵔⵟⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳ°ⴰⵖⵜ. ⴰⵏⵛⵜⴰ ⵎⴰⵜⵛⵛⵉ ⴷⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⵜ-ⵉⵊⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⵉⴼⴰⵣⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵣⵉⴷⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⵎⵓⵏ ⴰⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ

ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴰⴳⵎⵓⵏ ⴰⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵢⴰ, ⵓ ⵉⴻⵜⵜⵓⵔⴻⴱⴰ ⴷⵉ 'ⵍⴰ ⵛⴰⵙⵜⴻⵍⵍⴰⵏⴻ', ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵉⵙ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴷ ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ, ⴷⴷⴰⵏⴷ (ⵓⵛⴽⴰⵏⴷ) ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ, ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⵎⵓⵏ ⴰⵜ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵊⴰⵢⴰ. ⵣⵉⵏⴷⴷⵉⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ 1982 ⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⵓⵙ ⵙⴰⵉⵏⵜ-ⵀⴻⵏⵔⵉ' ⵓⵔ ⵉⴱⴰⴷⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵙⵉ 'ⵍⴰ ⵛⴰⵙⵜⴻⵍⵍⴰⵏⴻ'. ⵉⵎⵉⵔⴻⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ 'ⵙⵓ ⵙⴻⵃⵜèⵎⴻⵙ-ⵍⴻⵙ-ⵖⴰⵍⵍⵓⵏⵙ' ⴰⵏⵉⴷⴰ ⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⵍⴰⵎⴰ ⴷ 14 ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵍⵄⵎⵎⵔ ⵏⵏⵙ. ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ 1986 ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ 'ⴰⵙ ⴽⴰⵏ' (As Canne) ⵙⴰⵏⴷⴰ ⵉ-ⵜ-ⵉⴱⴱⵡⵉ ⵎⴰⵙ 'ⵊⴻⴰⵏ ⵖⴰⵔⵔⴰⵓⴷ'. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1987, ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ 'ⵛⴰⵏⵏⴻⵙ' ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴰⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⵓⵔⴰⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴳⵓⵢ ⵍⴰⵛⵓⵎⴱ'. ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 'ⵍⴻⵙ ⴻⵍⵉⵏⴻⴰⵓ'.ⴰⵙⵎⵉ ⵖⵓⵔⵙ 16 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ 'ⵊⵡⴰⵏ ⴼⴻⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ' ⵉⵙⴽⵛⵎ ⵉⵜ ⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⴰⵔ (ⵃⵔⵓⴼⴻⵙⵙⵉⵓⵏⵏⴻⵍ). ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1989 ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵃⵔⵉⵛ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ, ⵎⴳⴰⵍ 'ⴼⵙ ⵏⴰⵏⵜ', ⴰⵏⴷⴰ ⵜⵜⵓⵔⴰⵔⴻⵏ 'ⵎⴰⵔⵛⴻⵍ ⴷⴻⵙⴰⵉⵍⵍⵢ' ⴷ 'ⴷⵉⴷⵉⴻⵔ ⴷⴻⵙⵛⴰⵎⵃⵙ' ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1991 ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ 'ⴼⵙ ⵏⴰⵏⵜ'. ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⴰⴽⵉ, ⵎⴰⵙⵙ 'ⴰⵍⴰⵉⵏ ⵃⴻⴷⵔⴻⵜⵜⵉ', ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙ ⵜⴰⴽⴰⵔⵓⵙⵜ 'ⵃⴻⵓⴳⴻⵓⵜ 205' ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⵉⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⵡⵉ ⴰⴽⵉ, ⵉⵎⵉ ⵢⴰⵀⴷⵉⵜ ⵙ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵙⵎⵉ ⴰ ⵢⴻⴳ ⵉⵙⵡⵉ ⵉⵏⴻⵙ ⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓ. ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⴼⵙ ⴽⴰⵏⵏ' ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⴷⵉ ⵜⴻⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⵔⵓⴱ (ⵓⴻⴼⴰ), ⴷⵖⴰ ⵉⴱⴷⴰ ⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵍⴰⵎⴰⴰⵏⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴷ ⵢⴻⵔⵏⴰⵏ, 'ⴼⵛ ⵛⴰⵏⵏⴻⵙ' ⵜ ⵚⵓⴱ ⴰⵔ ⵡⴻⵙⵡⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 2. ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⵖⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⴱⵓⵔⴷⴻⴰⵓⵅ' ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵏ 1992.

ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵔⴷⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1992 , ⵉⵙⴽⵛⵎⵜ ⵓⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵔⵓⵍⴰⵏⴷ ⵛⵓⵓⵔⴱⵉⵙ ⵖⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⴳⵉⵔⵓⵏⴷⵉⵏⵙ ⴷ ⴱⵓⵔⴷⴰⵓⵅ' ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵖⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⴷ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵯⵍ ⵏⵎⵙ ⴷⵉ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ. ⵡⵉⴳⵉ ⴷ ⵛⵔⵉⵙⵜⵓⵃⵀ ⴷⵓⴳⴰⵔⵔⵢ ⴷ ⴱⵉⵅⵏⵜ ⵍⵉⵣⴰⵔⴰⵣⵓ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⴱⵓⵔⴷⴰⵓⵅ, ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉⵙⵙⵡⴰ ⵎⵔⴰⵡ (10) ⵉⵙⵡⵉⵢⵏ. ⴳ 1996 ⵢⵓⵔⴰⵔ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴼⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵢⵔⵏ ⵎⵢⵓⵏⵉⵅ ⴰⵏⴷⴰ ⵅⵚⵔⵏ 'ⵍⵙ ⴳⵉⵔⵓⵏⴷⵉⵏⵙ ⴷ ⴱⵓⵔⴷⴰⵓⵅ' ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ: 0-2 ⴷ 1-3, ⵖⴰⵙ ⵓⵍⴰⵎⴰ ⵢⵓⴼⴰⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵙ ⵎⵉⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵇⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ (1/4 ⴷ ⴼⵉⵏⴰⵍ). ⴷⵉ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⴰⴽⵉ ⴷⵖⴰ, ⵡⵉⴷ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵓⴼⴰⵏ ⴷⵉ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴰⵥⵓⵔ ⵏⵚⵃ ⴰⵢ ⵙⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵉⴳⵔⵣⵏ. ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ, ⴰⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵏ ⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⴽⵔⵎⴰⵍⵉ ⵓⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍ ⴰⵔⴰ, ⵉⵎⵉ ⴰⴽⵏ ⵉⴷ ⵢⵏⵏⴰ: ⴰⵇⵛⵉⵛ ⵏ 'ⵍⴰ ⵛⴰⵙⵜⵍⵍⴰⵏ', ⵓⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⴰⵍ ⴰⵔⴰ ⵎⵍⵉⵃ. ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ 1994 ⵉⴽⵛⵎ ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵛⴽ. ⵉⴽⵛⵎ ⴷⵉ ⴷⵇⵉⵇⴰ 63 ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵓⴼⴰⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⵜⵅⵚⵔ ⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵔ ⵡⵓⵍⴰⵛ (2-0). ⵉⵎⵉ ⵉⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵣⵉⴷⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵡⵉⵢⵏ, ⵖⴰⵙ ⴰⴽⵏ ⵇⵔⵉⴱ ⴰⵙⴳⵡⴰⵙ ⴰⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⴷⵓ (ⵜⵉⵜⵓⵍⴰⵉⵔ). ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 1995, ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵉⵙⴼⴰⵍⵏ ⵏ 'ⵓⵔⵓ 1996', ⵉ ⵢⵔⵔⴰ ⵡⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ 'ⴰⵉⵎⵥ ⵊⴰⵛⵇⵓⵜ' ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⴰⵡⵉ (ⵎⵏⵓⵔ ⴷ ⵊⵓ).

ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⵔ ⵊⵓⴼⵏⵜⵓⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴳ 1996, ⵎⵉ ⵜⴽⴼⴰ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴼⴰ ⴰⵏⴷⴰ ⵅⵚⵔⵏ 'ⵍⵙ ⴳⵉⵔⵓⵏⴷⵉⵏⵙ ⴷ ⴱⵓⵔⴷⴰⵓⵅ', ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉ ⵣⵎⵍ ⴰⴽⵡ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵉⵎⵓⵛⴰⵄⵏ ⵊⵓⴼⵏⵜⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵎⵉⵛⵍ ⵃⵍⴰⵜⵉⵏⵉ. ⴰⵏⵛⵜⴰ ⵉⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⵏ 35 ⵉⴼⴰⴷ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⴽⵉⵜⵏ. ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⵀⵉ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⵡ ⴷ ⴷⵉⴷⵉⵔ ⴷⵙⵛⴰⵎⵃⵙ ⵙ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵙⵍⴰⵖⵎⴰⵢ ⵎⴰⵔⵛⵍⵍⵓ ⵍⵉⵃⵃⵉ. ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⵏ 'ⵓⵔⵓ 96' ⵓⵔ ⵜⵄⴷⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⵡⵓⵍⵏ ⵉ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵢⵓⴼⴼⴰⴷ ⵍⵃⴰⵍ ⵢⵄⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵉ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⴽ° ⴷ 'ⵍⵙ ⴳⵉⵔⵓⵏⴷⵉⵏⵙ ⴷ ⴱⵓⵔⴷⴰⵓⵅ'. ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵅⴷⵎ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴰⴽⵙⵉⴷⴰ ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴰⵇⴱⵓⵛⵜ ⴰⴽⵉ. ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵔ ⵊⵓⵖⵏⵜⵓⵙ ⵉⵡⵄⵔ-ⴰⵙ, ⵙⵏⴷ ⴰⴽⵉⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⴼⴰⵣ ⵏⵣⵣⵀ. ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵜⵉⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⴰⵔ ⵣⴷⴰⵜ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ. ⴰⴽⵡ ⴷ ⵊⵓⵖⵏⵜⵓⵙ ⵢⴱⴱⵡⵉ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⵡⴰⵍ: ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵉⵏ ⵏ 'ⵙⵛⵓⴷⵜⵜⵉ' ⴷⴳ 1997 ⴰⴽⵡ ⴷ 1998, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ 'ⵙⵓⵃⵔ' ⵏ ⵟⵍⵢⴰⵏ ⴷⴳ 1997, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ 'ⵙⵓⵃⵔ' ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴷⴳ 1996, ⴰⴽⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵓⵛⵜ 'ⵉⵏⵜⵔⵛⵓⵏⵜⵉⵏⴻⵏⵜⴰⵍ' ⴷⴳ 1996. ⵍⴰⵎⴰⵄⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵔⴱⵉⵃ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵓⵖⴰ ⵏ ⵛⴰⵎⵃⵉⵓⵏ ⵍⴰⴳⵓ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵡⴰⵍ (1997 ⴰⴽⵡ ⴷ 1998).ⴰⵀⴰⵜ ⵜⴰⴽⵉ ⴳⵔ ⵜⵉⵙⴱⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵜ-ⵢǧǧⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵓⵃ ⴰⵔ ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⵔⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ'.

ⵣⵉⴷⴰⵏ ⴰⵔ 'ⵔⴻⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

Celebrando gol pelo Real Madrid

ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ' ⴷⴻⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓ 2001, ⵜⴰⵖⵍⴰⵎⵜ ⵏ 'ⵔⴻⴰⵍ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ' ⵜⴻⵡⴻⴷ ⴰⴷ ⵜⴻⵣⵎⴻⵍ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵙ ⵙⵓⵎⴰ ⵏ 77 ⵉⴼⴰⴷ ⵏ 'ⴻⵓⵔⵓⵙ', ⴷⴰⵢⴻⵏ ⵓⵔ ⵏⴻⵍⵍⴰ ⴰⵔⴰ ⵓⵇⴱⴻⵍ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵓⴹⴰⵕ. ⵉⵙⴻⴳⴰⵙⴻⵏ ⵉⵎⴻⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ, ⵢⴻⵡⵉ ⴰⵣⵡⴻⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵓⵖⴰ ⵏ ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ ⴰⴽⵡ ⴷ ⵜⵉⵍⵓⵖⴰ ⵏ 'ⵛⴰⵎⵃⵉⵓⵏ ⵍⴻⴰⴳⵓⴻ' ⵉⵏⴻⵙ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⴷⵖⴰ ⵙⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴱⴻⵏⵢⵓⵍ ⵉⴳⴰ ⵣⵉⴷⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏ ⵉⵏⴻⵙ ⵉⵛⴻⴱⵃⴻⵏ ⵏⴻⵣⵣⴻⵀ ⴷⵉ ⵜⵓⴷⴷⴻⵔⵜ-ⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵔ.

ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]