Jump to content

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
Jusuf al-Kardawi

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ( يوسف القرضاوي) ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 9 ⵛⵓⵜⵏⴱⵉⵔ 1926 ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵔⴰ). ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵥⵕⵉ ⵏ ⵍⵊⴰⵣⵉⵔⴰ (Aljazeera) ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏⵏⵙ "(الشريعة و الحياة) ⵛⵛⴰⵔⵉⵄⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ" ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ ⵏ ⴰⵍ ⵊⴰⵣⵉⵔⴰ ⴽⵓⵍ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ, ⴰⵔⵜ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ "Islamonline", ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1997, ⵡⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵙⵍⵎ. ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 80 ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ « ⴰⵍⵃⵍⴰⵍ ⵡⴰ ⵍⵃⴰⵕⴰⵎ ⴼⵉ ⵍ-ⵉⵙⵍⴰⵎ » ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ. ⵢⵓⵡⵢ ⴰⵡⴷ 8 ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵙⵏⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵢⵔⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵜ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⵢⴷⴷⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2004, ⴰⵍⵇⴰⵔⴰⴹⴰⵡⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⵙⴼⵓⵔⴷ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⵎⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷ ⴰⵏⵚⵚⴰⵃ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⴰⵏ (tournage) ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵢⴼⴼⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵜⵥⵕⴼ).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]