ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⴳⵡⴰⵔⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1992. ⵙⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2006 ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵔⴽⵓⵙⵓⵔ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⵏⵢⵓⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵒⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ. ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ . ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ. ⵢⵍⵍⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍ ⴷ ⴰⴳⵔⴷⵍⵙⴰⵏ , ⴷⵉ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⴼⴼⵖⵏⴷ ⴳ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ. ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵊⴰⵏⵜⵉⵏⴰ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵒⵏⵢⵓⵍⵜ ⵜⵓⴼⵔⴰⵔ-ⴷ ⴳⵔ ⵜⵉⵢⴰⴹ (ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ). ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1993 ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⵉⵏⵡⴰⵍ (ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ) ⵉ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵙⵔⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵔⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵙⵡⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵢⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵖ ⴷⴳ ⵉⴷⵍⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵙ ⵓⴳⵎⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵔⵉ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⵎⵎⴰⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]