Jump to content

ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ

ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴱⵓ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: Estado Plurinacional de Bolivia) ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ, ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ 10,461,053 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2013. ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⵜⵏⵉ : ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴽⵔⵓⵣ, ⵓⵔⵓⵔⵓ, ⵙⵓⴽⵔⵉ, ⴱⵓⵜⵓⵙ.

ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰ ⵜⴳⴰⵜ ⵙⵓⴽⵔⵉ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]