Jump to content

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵜⵓⵙⴱⴷⴷ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏⵓⴹⴰⵔ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Fédération Française de Football) ⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 1919 ⴷ ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵢ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴰⵙⴳⵯⴳⴰⵙ ⵏ 1954.

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
Fédération Française de Football
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴼⵉⵍⵉⴱⴱ ⴷⵢⴰⵍⵓ
ⴰⵙⴳⵣⵍ FFF
ⴰⵙⵖⵔⵙ 1919 (ⵣⵖ 104 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ)
ⴰⵙⵓⵔⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵢ ⴼⵉⴼⴰ 1919
ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵢ UEFA 1954
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ FRA
ⴰⵙⴰⴳⵓⵔ ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ www.fff.fr

ⵉⵙⵅⵔⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵢ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1998 ⵍⵍⵉ ⵏⵉⵜ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵡⵉ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2000, ⴷ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001 ⴳ ⵏⵉⴱⵓⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]