Jump to content

ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵖ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵜⴳⴰⵜ ⵜⴰⵥⴹⴰⵕⵜ ⵙ ⵙⵏⴰⵍ ⵣⴳ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⴰⵢ ⵜⵏⵣⴰⴼⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵙ ⵜⵙⵓⵍⵜ ⵊⵓⵏⴷ ⴰⵣⵡⵓ ⴷ ⴰⵎⴰⵏⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⴰⵔⴷ ⵙⵍⴷⵉⵏ ⵜⴰⵥⴹⵕⵜ ⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⵣⴳ ⵜⴰⵢⵢⵓⵖⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⵉⵍ ⵏⴰⵖⴷ ⵣⴳ ⵜⵉⵔⵖⵉ ⵏ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⴰⵖⴷ ⵉⵙⵍⵍⵡⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ.

ⵜⴰⵡⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵖ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴽⵙⴰ ⵜⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵎⵓ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ, ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ. ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵜⵎⵎⴰⴳⵍ ⵙ :[1]

  • ⵜⴽⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴹⴼⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵚⵍⵃⵏ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵣⵡⵓ ;
  • ⵜⴽⵙⴰ ⵅⴼ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ, ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴷⵍⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ;
  • ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵓⵙⴳⵯⵙⴰⵏ  ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⴽⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏⵏⵙ ;
  • ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴰⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵎⴰⵢ ⴰⴼⵔⴽⴰⵏ  ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴷⵍ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⴰⵕ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⴼⵓⵙⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ;
  • ⵓⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴹⴼⵕⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴳ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ;
  • ⵜⴽⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⵇⴱ ⵏ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ ⵓⵜⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵜⵀⵢⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵢⴰⵏⵓⵏ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ ;
  • ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵏⵜⴰⵢⵏ, ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ  ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ;
  • ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵙⵍⵡⵡⵉ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ. 

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ - ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ". Mem.gov.ma