Jump to content

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵜⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴰⵔ ⴷ ⴽⵜⵜⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1975, ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⵔⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵏⵣⵔⵓⴼⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ. ⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⵓⵏⵛⵜ ⵏ 350 000 ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ .

ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

16 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1975, ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ : "ⵎⴰⴷⴰⵖ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⴰⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ ? ⵉⵖⴰⵎⴰⵢⴰⵖ ⴰⴷ ⵏⵡⴰⵜⵙ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ; ⵉⵕⵥⵎⴰⵖ ⵓⵣⵔⴼ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵇⵇⴰⵃ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⵙ ⵜⵉⵏⵏⵖ ⴱⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵉⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵢⵉⵏ ⵏⴳⵔⴰⵖ ⴷ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵢⵢⵉⵏ ⵀⴰⵜ ⵓⵔ ⴱⴱⵉⵏⵜ ⵏⴳⵔⴰⵜⵏⵖ ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴱⴱⵉⵏ".