Jump to content

ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⵯⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⴹⵉ, ⴷⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⴼⴼⵓⵖ ⵏ ⵓⴱⴹⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵓⵙⵎ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵎⵚⵉⵔⵉⴹ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ. ⴷⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ, ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵏⵎ ⴳ ⵜⵎⴰⵔⵔⵓⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⴰⵔⵓⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ. ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⵍⵜ ⵅⴼ ⵓⴱⴹⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎ ⵏⵖ ⴰⵙⵓⵏⵎ ⵏ ⵓⴱⴹⵉ ⵏⵖ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ,ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵉ ⵜⴰⴷ ⵍⵉ ⵉⵙⵓⴼⴼⵓⵖⵏ ⴰⴱⴹⵉ ⴰⴷ ,ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵛⵏⵓⴱⵓⵛ ⴳ ⵓⴱⴹⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴰ ⵜⵃⴹⵓ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷⵉⵙ, ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳ ⵉⵍⴰ.ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵓⵔ ⴰ ⵜⵙⵎⵓⵇⵇⵍ ⴳ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵃⵉⵏ ⴰⴱⴹⵉ, ⵎⴰⵛⵛⴰ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵜⴰⵍ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ.