Jump to content

ⴰⵎⵚⵉⵕⵉⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵚⵉⵕⵉⴹ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙⵏⵏⴰⵔⴰⵣ ⵉ ⵓⵏⵎⵣⴰⵖ. ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴰⵎⵢⴰⵔⴰⵣ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵖⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⴰⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙ, ⵉⴳ ⵙⴱⴹⴰⵢ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵓⴱⴹⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵜⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⵓ ⵉ ⵓⵙⵏⵏⴰⵔⴰⵣ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵚⵉⵕⵉⴹ, ⵉⴳ ⵉⴼⴼⵓⵖ ⵓⴱⴹⵉ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵏⴰⵔⴰⵣ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵉⴹⴼⵓⵕ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵚⵉⵕⵉⴹ ⵜⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵏⴰⵔⴰⵣ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ

ⴰⵣⵔⴼ