ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ

ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵎⵓⵔⵖⵉ (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ: Locusta) ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⴱⴰⵅⵅⵓ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20,000 ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ . ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⴰⵔⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⵏⵜⵜⴰⴳ، ، ⴷⴰ ⵉⵜⵛⵜⴰ ⵉⵎⵖⴰⵏ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵏⵇⵇⴰⵣ ⴰⵔ 20 ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵢⵉⵡⴹ ⵊⴰⵔ 3 13 ⵙⵓⵏⵜⵉⵎ، ⴳ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴰⵎⵎ: ⵉⵅⴼ ⴷ ⵓⴷⵎⵔⵡⴰⴷⵉⵙ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵉⴹⴰⵕⵕⵏ.

ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉ ⵉⵄⴷⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⴰⵎⵎ: ⵉⴳⴹⴰⴹⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⴼⵙⴰ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴷⵎⵉⵡⵏ. ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵖⵓⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ، ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵓⵔⵖⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎⵎ (ⴰⴱⵔⵓⵜⵉⵏ 62%) ⴷ ⵎⴰⴳⵏⵉⵣ، ⴷ ⵓⴽⴰⵍⵙⵢⵓⵎ، ⴷ ⵓⵒⵓⵜⴰⵙⵢⵓⵎ، ⴳ ⵓⵎⴰⵏⴳⵏⵉⵣ، ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵢⵓⵎ، ⴷ ⵓⵣⵣⴰⵍ، ⴷ ⵓⴼⵓⵙⴼⵓⵔ . ، ⴷⴰ ⵢⵜⵜⴰⵡⴹ ⵍⵄⵎⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵖⵉ ⵊⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ ⴰⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔⵏ .

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]