ⴰⵖⵔⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵖⵔⴷⴰ

ⴰⵖⵔⴷⴰ (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ :Mus) (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Mouse) ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵓⴼ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔⵏ ⵢⴹⴼⴰⵕ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵉⵇⴰⵡⴰⵔⵉⴹⵏ. ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ. ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⵙ ⴰⴽⴽ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⴰⵔ 9 ⵙⵓⵏⵜⵉⵎ. ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⴷⵓⵍ ⵙ ⵓⴱⴹⴰⵏ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵇⵣⵉⴱⵜ ⵏⵏⵙ ، ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⴰⵇⵀⵡⵉ ⴷ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴳⵓⵜⵏ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⵉⵜⵏ. ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵎⵛⵜⵓⴳⴰ ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵛⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⴰⵎ ⵉⵙⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⴽⵙⵓⵎ، ⴷ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⴷⴰ ⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴹ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵉⵙⴼⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴽⴹⴹⵓ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴰⵙ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵖⵉⴼ ⵓⵜⵛⵉ. ⵢⵜⵜⵉⴷⵔ ⵓⵖⵔⴷⴰ ⵏⵉⴳ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵓⵄⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵎⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵉ ⵍⵄⵎⵔ ⵉⴼⵔⴰ، ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰ ⵉⵟⵟⴰⵔ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵛⵏ ⴷ ⵉⵢⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴼⵙⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵓⴳⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵉⵏⵇⵇⴰⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵔⴰⴳ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]