ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV8

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ TV ⵏⵖ (ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, 80% ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ 20% ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 06/ 01/ 2010 ⵣⴰⵔⵔⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙⴳ 12:00 ⵏ ⵓⵣⴰⵍ ⴰⵔ 00:00 ⵏ ⵢⵉⴹ.

ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⵏ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵉⵥⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵓⵏ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ (TNT) ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵍⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⴰⴷ:

ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴰⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍp
 • ⴰⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ
 • ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵏⵓ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ
 • ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
 • ⵜⵉⵔⵣⵣⴰⴼ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
 • ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏ
 • ⴰⵡⵔⴰ ⴰⵏ ⵍⵎⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵍⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
 • ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵉⴷⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
 • ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ
 • ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵜⵔⴰⵏ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
 • ⵜⵉⵙⵉⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
 • ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ
 • ⵢⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]