Jump to content

ⵜⴰⴽⵓⵛⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵓⵛⵜ
ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⵜⴰⴽⵓⵛⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2014 4312 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵛⵜ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⴽⵓⵛⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]