Jump to content

ⵜⴰⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏⴰⵀⴰⵍⴰⵍ

ⵜⴰⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏⵖ ⴰⴽⵉⴱⵓⵜⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Kibbutz, ⵙ ⵜⵄⵉⴱⵔⵉⵜ: קיבוץ /kibuts/ ) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵜ ⴳ ⵢⵚⵕⴰⵉⵍ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵜⴰⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴳⴰⵜⵜ ⵜⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵜ ⵏ ⴷⴳⴰⵏⵢⴰ ⴷⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1910 ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ.[1]

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ''קִבּוּץ" ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ "gathering" ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵏⵖ "ⴰⵎⵙⴳⵔⴰⵡ" ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ ⴳ ⵉⵚⵕⴰⵉⵍ ⴳⴰⵏ ⵜⵓⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵡⵓⵔⴰ ⵉⵙ ⵏⵏ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⴹⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ, ⵙⵓⵍⵍ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ, ⵉⵍⵍⵉ ⵉⵢⵢⵏ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵓⵏⵓⵏ ⴳ ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵙⵏ ⴳ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵜ, ⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⵏⴰⵖⴰⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏⵉⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ, ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⴰⵍⵉⵚⵟⵉⵏ, ⵉⵍⵍⵉ ⵉⵢⵢⵏ ⵢⵓⴷⴷⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵉⴽⵉⴱⵓⵜⵙⵏ ⴳ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵖⴰⵙ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⴰⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.touristisrael.com/what-is-a-kibbutz/6053/