Jump to content

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵡⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵢⵡⴰⵏ

ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵡⴰⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1271 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1368 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵏⵏⴰ ⵜⵡⴰⴷⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⵇⵓⴱⵍⴰⵢ ⵅⴰⵏ ⴰⵎⴰⵖⵓⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵔⵥⵎⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ 12799، ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵡⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⴱⴰⴹⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵊⴰⵔ 960 ⴷ 1279.

ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⵡⴰⵏ ⵢⴱⴷⴰ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣⵏ :

ⴳ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴷ، ⵜⵍⵍⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⴳⵓⵍ،

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]