ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⴰⵎⵕⴰⴱⵟ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ 21 ⵖⵓⵛⵜ 1996
ⵀⴰⵡⵣⵏ, ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ
ⵎⴰⵏⴳ ⵜⴱⴷⴰ 2007 - ⵖⵉⵍⴰ

ⵙⵓⴼⵢⴰⵏ ⵎⵕⴰⴱⵟ (ⵉⵍⵍⵓⵍ ⴳ 21 ⵖⵓⵛⵜ 1996) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ, ⴰⵔ ⵉⵜⵎⵓⵔⴰⵔ ⵖ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴰⴱⴰⵔⴰⵣ, ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵎⴰⵏⵏⵛⵉⵙⵜⵔ ⵢⵓⵏⴰⵢⵜⴷⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ.[1]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵍⵓⵍ ⵖ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷ ⵉⴱⴷⴰ ⴷ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⵏ ⴷⴷⵓ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵖ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010. ⵖ 2017, ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵔⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Transfermarkt, Sofyan Amrabat", Transfermarkt