Jump to content

ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵃⴰⵎⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵃⴰⵎⴷ
ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵃⴰⵎⴷ

ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵃⴰⵎⴷ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⴹⴼⵓⵕⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⵜⴰⴳⵓⴳ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ 43 ⴽⵎ, ⵙⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 20 ⵜⵙⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴳ ⵓⵥⴽⴽⴰ. ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.ⵉⵣⴷⴰⴼ ⴳⵉⵙ 5 463 ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ . ⵜⵓⴳⵜ ⴳⵉⵙⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴱⴷⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ 40%, ⴷ 47% ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ.

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]