ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵙⴰⵍⵎ ⵛⴰⴽⵉⵔ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1950 ⴷⵉ ⵉⵄⵣⵣⵓⵣⵏ, ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵉⵔⴰⵜⵏ, ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ (Linguiste) ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ . ⵛⴰⴽⵉⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵎⵉⴹⵉⵏ (INALCO) ⴷⵉ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1989, ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴱⴰⵙⵙⵓⵜ (André Bassot) ⴷ ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏⴷ (Liounel Galand]]. ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1973 ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ. ⵙ ⴰⴽⴽⵉⵏⵏ, ⵙⴳ 1973 ⴰⵔ 1981 ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ. ⴳ 1978, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1981 ⴷ 1989 ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ Aix-en-Provence ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ Provence ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ [Cnrs]). ⵙ ⴰⴽⴽⵉⵏⵏ, ⴷⵉ 1990, ⵉⵙⵙⴱⴷⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ "André Basset" ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵍⴽⵓ (INLACO). ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2008, ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⵏ Aix-Provence. ⵛⴰⴽⵉⵔ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷⴰⵖ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⴳⴳⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (Encyclopédie Amazigh) ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ. ⴳⵔ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⴼⵖ: ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1989, ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴷ Linguistique Amazigh (ⴰⵡⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ 1991).


ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]