Jump to content

ⵏⵉⵥⴰⵕ ⵇⴱⴱⴰⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⵉⵥⴰⵔ ⵇⴱⴱⴰⵏⵉ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 21 ⵎⴰⵕⵚ 1923
ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 30 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1998
ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵙⵓⵔⵢⴰ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵏⵉⵥⴰⵕ ⵇⵇⴱⴰⵏⵉ, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵙⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴷⵉⵎⴰⵙⴽ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1923, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1998. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⵇⴱⴰⵏⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⴰⵕⵉⴹⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⴰⵎⵏⵜⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⵖⴰⵏ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴷⵎⵙⵇⵙ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ. ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵏⵉⵥⴰⵕ ⵇⴱⴱⴰⵏⵉ ⴰⵃⵏⵓⵛ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⴰⴷⵜ  ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵙⵙⴽⵔ. ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⴱⴹⵓ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵡⴰⵍⵍⵏ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

1. ⴰⴷⵡⴰⵏ ⵏ ⵏⵣⴰⵕ ⴽⴱⴰⵏⵉ: ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⴷⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵏⵣⴰⵕ ⴽⴱⴰⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

2. " ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵉⵏⵓ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ": ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴽⴱⴰⵏⵉ ⵉ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.

ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ:[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

1. "ⴰⵎⵎ": ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵍⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵏⵙ. 2. "ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵢ-ⵏⵏⵉ": ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵎⵍⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

2." "ⵜⴰⵏⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⵓⵏⵜ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵃⵙⵏⴰ"

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

1. "ⴷⵢⴰⵏⵙ ⴷ ⵏⵉⵜⵉⵛⵙ": ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴽⵓⴱⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⵣⵢⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ.

2. "ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵉ: ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⴽⴰⴱⴰⵏⵉ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ.

3. "ⵜⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ": ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ.

ⴰⴷ ⴳⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵣⴰⵣⴰⵔ ⴽⴰⴱⴰⵏⵉ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏ.

ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵔⵥⵎ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⴳⴰ ⵏⵣⴰⵕ ⵇⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵜⵜⵓⵙⵓⵖⵍⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ. ⵜⴹⴼⵕ ⴰⵡⴷ ⵜⵇⴱⴱⵍⵜ-ⵙ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵡⵉⵏⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ.

ⴰⵎⵙⴳⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵏⵣⴰⵕ ⵇⵓⴱⴰⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵡⵉⵄⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵉⵣⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⴰⵊⵊ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵃⴹⵓ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]