Jump to content

ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1917
ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏ
ⴰⵜ ⵢⴰⵏⵏⵉ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 25 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1989
ⵄⵉⵏ ⴷⴷⴼⵍⴰ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏ
ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵄⵎⵎⵔ
ⵜⴰⴽⵏⵉⵢⵜ ⴰⵢⵜ ⵎⵄⵎⵎⵔ
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⴷⴷⴰ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ
ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵏ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⴰⵔⴰ

ⴰⵎⵙⵏⵉⵍⵙ
ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ
ⴰⵎⵙⵏⴳⴰⵍ
ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵖⵏⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵉⵔⵔⴰ
ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵜⵜⴰⵡⵏ
ⴰⴼⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵉⵜ
ⵜⴰⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⴰⵙⴰⴽⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏ ⵄⴰⵛⵉⵔ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵉⵙⴳⴰⴹⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⵙⴳⴰⴹⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⵙⴳⴰⴹⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ⵙ ⵙⵉⵏ
ⵉⵙⵉⵜⵏ

ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵢⵜ ⵎⵄⵎⵎⵔ ⴷ ⵢⵓⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ, ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⵏⵉⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ. ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1917 ⴳ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ. ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 1989 ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵄⵉⵏ ⴷⴼⵍⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵟⵓⵎⵓⴱⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴷ ⵉⴷⵡⵍ ⵙⴳ ⵡⵊⴷⴰ.

ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵡⵓⵙⵓⵏ ⵏⵏⵙ. ⴳ 1928, ⵉⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵄⵎⵎⵉⵙ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⴷⴼⴼⵉⵔ 4 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵉⴷⵡⵍ ⴷ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⴷⵉⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵉⴳⵓ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵍⵡⴰⴷ (ⴷⵖⵉ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ). ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰⵏⵏ, ⵉⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵡⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ.

ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⴰⵜ ⵎⵄⵎⵎⵔ , ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ، ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ , ⵜⵡⴰⵙⵎⵎⴰ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ، ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⵟⵔⵓⵒⵓⵍⵓⵊⵉ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴳ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ , ⴷ ⵓⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵜⴼⵙⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⴰⴱⵔⵉⵍ 1980 ⴰⵏⴷⴰ ⵢⵏⵖⴰ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉ .

ⵎⵓⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵍⵓⴷ ⵎⵄⵎⵎⵔⵉ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴷⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1917 ⴳ ⵜⴰⵡⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵢⵉⵏⵉ (ⵜⵣⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⵣ ⴷ ⵓⵥⵓ), ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 12 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1947 ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ 1962. ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1963, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⵇⵇⵉⵎⴰ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ.

ⴰⵣⵎⵣ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵡⵓⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1982 ⵢⵓⵡⵉ ⵖⵔ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ "ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ". ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ.

ⵉ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵓⵡⵜⴰⵢ ⵏ 12 ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⵢ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵍⵎⴷ, ⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵡⴰⵙⵏ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵢ ⵖⵔ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴼⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1940 ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⴰⴷ ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴼⵙⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ "

ⴰⴽⴷⴰⵍ" ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵡⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1957, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵣⴳⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵣⴳⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵄⵎⵔⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵉⴷⵉⵢⴰ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1963 ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ. ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 1965 ⴷ 1972 ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳⵔ 1969 ⴷ 1980, ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵎⴱⵔⵉ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵓⴼⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ " ⵍⵉⴱⵉⴽⴰ ". ⴳ 10 ⵎⴰⵕⵚ 1980, ⵜⵏⵏⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣ ⴷ ⵣⵓ, ⵙ ⵓⵣⵡⵍ "ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⴱⴰⵏⵉⵏ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ "ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ". ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1982 ⵉⵙⴽⵔ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ "ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ".

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵎⴰⵎⵔⵉ ⵙ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵢⵓⵔⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ, ⵙⴳⵙⵏⵜ ⵜⵏⴼⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ "الهضبة المنسية" ⵏⵖ " الربوة المنسية" ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1952, ⴷ ⵢⵓⵎⵥ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ.

ⵢⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵀ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵏⴰ: " ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵍⴱⵓⵀⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵀⴰ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵖⵔ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ, ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳⴰⵏ, ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ, ⴷ ⵓⵔ ⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵙⴳⵙⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏ".

ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ " الربوة المنسية " , ⵢⵓⵔⴰ ⵎⵓⵎⴰⵔⵔⵉ غفوة العادل" (1955)" ⴷ الأفيون والعصا " (1965) العبور (1982)" ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1965 ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴼⵙⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ "سي محند أومحند" , ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1973 ⵉⴼⵙⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵣⵡⵍ ⵏ " موظفة البنك" .

ⵉⴼⴼⵖ ⵎⴰⵎⵔⵔⵉ ⴳ 1980 ⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏⵏⵙ " أشعار القبيلة" , ⴷ ⴳ 1982 ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ أوال " (الكلمة)" ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵊⵔⵓⴷⵜ" .

ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⴰⵏⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵥⵕⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⵉⴼⵉⵍⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵃⵉⴱⴰ ⵍⵎⵓⵙⵜⴰⴱⴰ ⴷ ⴰⵍⴼⵢⵓⵏ ⴷ ⵓⵚⴰⵇⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵀⵎⴷ ⵔⴰⵛⴷⵉ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵍⴰⵡⴷ ⵎⵎⵕⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1989 ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⴰⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⵡⵍ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴳ ⴱⵓⵊⴷⴰ (ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ). ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⴳⵓⵔⵜ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⴹⵕ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴽⵡⴼⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]