Jump to content

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏ (1932 - 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ "ⴱⵓⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ" (ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏⵏ).

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⴰⵄⵎⵕⴰⵏ

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵎⵙⵓⵏⵉ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⴱⵄⵎⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1932 ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵉⵣⴰ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵕⵕⵅⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ. ⵜⴱⴷⴰ ⵜⴱⵓⵔⵚⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ  ⁇ ⴷⴰ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⁇  ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴱⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵥⴰ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵄⴱⵓⵔⴽⴰ. ⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵎ "ⵉⵎⵉⴽ ⵙⵉⵎⵉⴽ" ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ "ⴱⵓⵙⴰⵍⵎ"

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2020 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ.