ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵣⵓⵎⴰⴳ ( ⴳⵉⵣⴰ )

ⴷⴼⴼⵛ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ ⴳ 3100 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵉ 332 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ , ⵜⵜⵛⵏⴰⵄ  ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⴰⵔⴰⵔⵜ , ⴰⵎ ⵉⵣⵓⵎⴰⴳ ⴷ ⵉⵙⵓⵎⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ ⵜ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴱⵖⵓⵔ , ⴰⴳⵯⴷ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⴳ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ , ⵜⵉⴽⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵍⵍⴱ ⵏ ⴼⵉⵔⵄⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ, ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ, ⵉⴼⵍⵍⴰⵃⵏ, ⵜ ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵉⵄⵏⵉ ⴰⵖⵉⵔⵉⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵓⴳⵔ ⴰⵎⴷⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴳ ⴰⵅⵉⵕⴰ,ⵎⴽⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⴷⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ , ⵉⴱⵣⴰⵔⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴳ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵀⵉⵔⵓⴳⵍⵉⴼⵉ ⴷ ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ , ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ , ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ , ⵜⵄⵏⴰ ⵜⵜⵙⵎⵎⴰ " ⴽⴻⵎⴻⵜ " ⴷ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ " ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴱⵅⵅⴰⵏ " ⴰⵎ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉ ⵜⵉⵔⵔⵙⵜ ⴳ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵏⵏⵉⵍ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵅⵟⵟⵏⵏ 3100 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵏ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵏⴷⴷⴰⵡⵜ ⴳ ⴰⵙⵍⵍⴱ l ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⴰⵕⵎⴻⵕ ⴰⵔ ⴰⵍⵉⴽ ⵏ ⴰⵍⵉⵅⴰⵏⴷⵔⵓ ⴰⵏⵓⴼⵍⴰⵢ ⴳ 332 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴳⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⴽⵯⵔⵎⵉⵙ ⵉⴽⵓⵛⵏ ⴰⵎ ( ⵕⴰⵄ , ⵓⵙⵉⵔⵉⵙ , ⵉⵙⵉⵙ , ⵃⵓⵕⵓⵙ ) ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎ ⵜⵉⵖⵔⵙⵉⵡⵉⵏ

ⵃⵓⵕⵓⵙ ⴰⴽⵓⵛ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵉⵚⵕⵉⵜ ⴳ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵥⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⵎ ⵉⵔⴷⵉⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵏⴰⴳⵏ ⴰⴽⴷ ⴰⴷⵔⴰⵣ

ⴰⵅⵔⵣⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⴰⵅⵔⵣⵉ ⴰⵎⵉⵚⵕⵉ ⴰⵎ : ⴰⵎⵜⵛⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎ ⴰⵖⵔⵓⵎ , ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⴹⵉⵍ , ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ , ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴰⵎ ⵜⴰⵣⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⵏⵉ ⵜⴰⵙⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴽⵙⵎⴰⵏ , ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵉⵙⵉⵜⴰⵏ , ⵉⵣⵉⵎⵔ , ⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙ ⴳ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ : ⵜⴰⵙⵍⴰⵍⵍⴰ , ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ , ⵜⵉⵎⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵎⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⵇⵉⴷⴷⴰ ⴳ ⵜⵉⵥⵓⵉⵡⵉⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]