Jump to content

ⵎⵄⵟⵓⴱ ⵍⵓⵏⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵄⵟⵓⴱ ⵍⵓⵏⵉⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1956 ⴳ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1998 ⴳ ⵜⴰⵍⴰ ⴱⵓⵏⴰⵏ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ. ⵉⵙⵓⵖⵓⵢⵢⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵍⴰⴽⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

La Mercedes-Benz W124 de Lounès Matoub criblée de balles lors de son assassinat le 25 juin 1998 à Thala Bounane (Kabylie)

ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⵄⵟⵓⴱ ⵍⵓⵏⵉⵙ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢ. ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵔⵉ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1995, "ⴰⵎⵖⵡⵡⵖ", ⵉⵏⵏⴰ "ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵏⵓ, ⴷⵔⵓⵖ ⴰⵢ ⴷ ⴽⵉⵖ ⴰⴼⴰ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏⵏⵖ"[1].ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1978 ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵜⵡⵉⵍ ⵏⵏⵙ

ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰ ⵢⵉⵣⵎ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷⴳⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵖⴰⵏ ⵕⵕⵓⵎⴰⵏ. 1989 ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷⵉ ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵉⵡⵡⵜ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵊⴰⴹⴰⵕⵎⵉ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵕⵚⴰⵚⵉⵏ. ⵢⵓⵍⵙ ⵉ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⵙ ⵉⵊⵕⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⵡⵉⵍ ⵏⵏⵙ "ⵉⵔⵓⵏⵉ ⴷⵓ ⵙⵙⵓⵔ". ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994 ⴽⵙⵉⵏ ⵜ

Lounès Matoub pendant son service militaire de 1975 à 1977.

ⵉⵅⵡⴰⵏⵊⵉⵜⵏ ⵏ ⵊⵊⵉⵢⴰ ⵎⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 15 ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⵣⵣⵜⵔⵉⵏ ⵅⵉⴼⵙ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵢⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵛⵏⵏⵓ, ⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⴰⵢ ⴷ ⵉⵅⵅⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵡⴰⵅⵅⴰ. ⴽⵓⴷⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵕⵥⵎⵏ, ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⴰⵜⵡⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ "ⴰⵙⵉⵔⵎ".ⵢⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵉⵜ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵍⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵖⵉⴼⵙ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵏⵙⵍⵎⵏ, ⵉⵄⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⵜⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏ.ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵉⴳⴳⵣ ⴷ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ, ⵉⵖⵔⴰ ⴰⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⵎⴽⵍⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵜⵛ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ. ⵎⵎⴽⵍⵓⵏ ⴰⵎⵣⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵓⵖⵓⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵓⵣⵣⵓ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵓⴼⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵜⴽⵔⴽⴰⵙ. ⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵕⵥⵎ ⵉ ⵡⵉⵏⵏⵙ. ⴰⵔ ⴽⴽⴰⵜⵏ. ⴰⵔ ⵉⴽⴽⴰⵜ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵏⵖⴰ ⵍⵓⵏⵉⵙ, ⵜⴰⵎⵍⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⵉⵏⵖ ⴼⵍⵍⴰ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵔⴰⵙⵙⴰ ⵉⵙⵓⵍ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵡⴰⴱⴷⴰⵔ ⴷⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ, ⵙⵓⵍⵏⵜ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⵏⵏⵙ ⵏⵜⵜⵉⵙⵍⵍⵉ ⴰⵙⵏⵜ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

1978 : ⴰ ⵢⵉⵣⵎ

1 ⴰ ⵢⵉⵣⵎ (Ô lion),

2 ⵉⴼⵏⵏⴰⵏⴻⵏ, ⵜⴰⴳⴻⴰⵡⵍⴰ ⵏⵏⵖ,

3 ⴰⵇⵍⴰⵖ,

4 ⵢⴰ ⵍⴼⵔⵃ ⵉⵡ,

5 ⵍⵃⴱⴰⴱ ⵉⵡ,

6 ⵜⵕⵕⵉⴹ ⵉⵢⵉ, ⴰⵏⴼ ⵉⵢⵉ.

1978 : ⴷⴰⵄⵡⵙⵙⵓ

1 ⴰ ⵉⵎⵎⴰ ⵄⵣⵉⵣⵏ (Très chere mère),

2 ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⵍⴰⵡⵏ,

3 ⵏⵃⴹⵕ ⵎⵉ ⵜⵎⴰⵍ ⴷⴷⵓⵏⵉⵜ,

4 ⵜⵉⵖⵔⴰⵜⵉⵏ ⴰ ⵏⵕⵓⵃ,

5 ⵉⵏⵉ ⴰⵖ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽⴰ,

6 ⴷⴰⵄⵡⵙⵙⵓ (La malédiction).

1979 : ⵕⵓⵃ ⴰ ⴰⵇⵛⵉⵛ

1 ⵢⵢⴰⵡ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵎⵎⴰⴳⵔⴰⵜ,

2 ⵕⵓⵃ ⴰ ⴰⵇⵛⵉⵛ (Va, jeune homme),

3 ⵉⵇⴹⴰ ⴰⵖ ⵍⵢⴰⵙ,

4 ⵓⵔ ⴷ ⵉⵢⵉ ⵙⵙⴹⵍⴰⵎ (Le sort affligé),

5 ⴰ ⴰⴽⴰⵍ ⵃⴰⴷⵔ,

6 ⵉⴹⵡⵡⵕ ⵉ ⵓⴷⵔⴰⵔ (La montagne encerclée), ̱

7 ⵄⵎⵉⵕⵓⵛ ⴷ ⴼⵔⵃⴰⵜ,

8 ⵢⴻⴱⴱⴹ ⴷ ⵍⴰⵡⴰⵏ,

9 ⴰⵛⴰⵏⴳⴰⵍ ⵢⵣⵣⵉ,

10 ⵔⵇⵉⵇ ⵍⵃⴰⵍ ⵉⵡ.


1979 : ⵉⴽⴽⵙ ⴰⵙ ⵣⵣⵏⴰⴷ ⵉⵡ ⵛⵛⴽⵍ


ⵖⵓⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵜⵡⵉⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉ ⵍⵃⵓⴽⴽⴰⵎ.

ⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • Lounès Matoub (en collaboration avec Véronique Taveau), Rebelle, Éditions Stock, 1995, ISBN 2234044405
  • Malika Matoub, Matoub Lounès, mon frère, Éditions Albin Michel, 2000, ISBN 2226108327
  • Nadia Matoub, Pour l'amour d'un rebelle, Éditions Robert Laffont, 2000, ISBN 222109185X
  • Lounès Matoub (présentation et traduction de Yalla Seddiki), Mon nom est combat, Éditions La Découverte, 2003 ISBN 2-7071-4093-7
  • Abderrahmane Lounès, Le barde flingué, Éditions Publisud, 2006, ISBN 2866009975
  • Abderrahmane Lounès, Le testament, Éditions Publisud, 2006, ISBN 2866009983
  • Rachida Fitas : Matoub Lounes. Tafat N-wur&u. (lumiere de brulure) (tome I). Édition Mehdi, Tizi-Wezu, 2004. ISBN 9961-834-14-3.

Noter que l’œuvre est bilingue : Tamazi&t/ Français. [2]

ⴰⵍⴱⵓⴹ:INTERWIKI

  1. Matoub Lounès, Le Rebelle, Ed, Stock, 1995.
  2. Matoub Lounes