Jump to content

ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵙⵟⵟⴰⵜ
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜEl Jadida
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 7,5 ha
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 194 934 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 49 160
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
eljadida.gov.ma
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵖ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴽⴰⵥⴰ - ⴰⵥⵟⵟⴰⵜ. ⵣⴷⵖⵏ ⵜⵜ 144,440 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.[1] ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 16, ⵓⵎⵥⵏ ⵜⵜ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ, ⴱⵏⵓⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ. ⵙⵙⵓⵔⵔⵉⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵉⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵏ ⴳ 1769.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵜ ⴳ ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵍⵍ

ⴳ 1514, ⴱⵏⴰⵏ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵉⵏⵏⵙⵜⵎⵏ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⴼⴼⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ. ⵙⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵎⴰⵣⴰⴳⴰⵏ, ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.

ⴳ 1769, ⵉⵙⵙⵓⵜⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵄⵍⵡⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵉ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ ⴳ ⵍⴰⵎⴰⵏ.

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵍⵎⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵛⵄⵉⴱ ⵓⴷⵓⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵜⴰⵏ ⴳ 1985 ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ: ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ. ⴳ ⵜⵙⵉⵔⵜ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏⵜ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵉⴹⵏ: ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⴳ 2004, ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ 2006 ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⵉⵙⵉⵏ ⴳ 2008.

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⴱⵓⵛⵔⵉⵟ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴳ 2012

ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰⵏ ⴳ 1925, ⵉⴹⴼⴰⵔ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵥⴰ, ⴷ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ (Salle Municipale des Fêtes). ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ Le malade imaginaire, ⵏ ⵎⵓⵍⵢⵉⵔ, ⴳ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1930.

ⴳ 2012, ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ: ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⵄⴰⴼⵉⴼⵉ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵎⵓⴹⴼⵉ ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴼⵏⵙⵓ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵡⴰⴼⵉ ⴳ 2008

ⴰⴼⵏⵙⵓ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵡⴰⴼⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⵔ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1914 ⴷ 1916 ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⵏⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴱⵏⴰⵏ ⵉⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵏⴽⵔⴰⴼ ⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵏ ⴰⴼⵏⵙⵓ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵡⴰⴼⵉ. ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⴳ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⴹⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵜⵜⵓⵜⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵡⴰⴼⵉ. ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵓⴼⵏⵙⵓ ⵙ 43 ⵎ.

ⵉⵙⵖⵏⴻⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2004.