ⵎⴰⵜⵛⵓ ⴱⵉⵜⵛⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵜⵛⵓ ⴱⵉⵜⵛⵓ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵜⵛⵓ ⴱⵉⵜⵛⵓ ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵢⵊⵍⴰⵏ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵜ:Machu Picchu), ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵎⴰⵜⵛⵓ ⴱⵉⵜⵛⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴽⵉⵜ “ⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ”. ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴳⵉ ⵖⵓⵔ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⴰⵏⴽⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴼⵢⵉⴽⵓⵣⵓ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵒⵉⵔⵓ ⵊⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵙⴳ  ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ ⵖⴰⴼ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ 2340 ⵎⵉⵜⵔ ⵖⴰⴼ ⴰⵣⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵖⴰⴼ ⵢⴰⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴳⵉⵣⵏⵉⵏ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵖⵍⵍⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 600 ⵎⵉⵜⵔ، ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴳⵉ ⴳ ⵓⵎⵓⵖ ⵏ ⵜⵜⵓⵔⴰⵜ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1983. ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵙⴰⵜ  ⵍⵄⴰⵊⴰⵢⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .
]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]