Jump to content

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵣ ⵏⵖ ⴰⵏⴷⵉⵙ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵓⵏⵉⵜ: Cordillera de los Andes ) ⴷ ⵜⵉⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵖⵣⵉⴼⴼⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]