ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⵀⴰⵢⴷⵉⴳⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⵀⴰⵢⴷⵉⴳⵔ
Martin Heidegger
ⴰⴽⵓⵏⴰⵎ ⵎⵓⵃⴰⵎⴰⴷ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1889
ⵎⴰⵙⴽⵉⵔⵛ, ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1976 (86 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ)
ⵎⴰⵙⴽⵉⵔⵛ, ⵍⵉⵍⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⴰⵔⴰⵎ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵏⵏⵓⵎⵔⴰ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ
ⵉⵖⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵢⴱⵓⵔⴳ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵍⵙⵓⴼ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵓⵔ

ⵎⴰⵔⵜⵉⵏ ⵀⴰⵢⴷⵉⴳⵔ (ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 1889, 26 ⵎⴰⵢⵢⵓ 1976) ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵓⵙⵓⴼ ⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⴰⴼⵉⵏⵓⵎⵓⵍⵓⵊⵢⴰ,[1] ⵜⴰⵀⵉⵔⵎⵉⵏⵓⵜⵢⴰ. ⵉⴳⴰ ⵀⴰⵢⴷⵉⴳⵔ ⵣⴳ ⵉⴼⵉⵍⵙⵓⴼⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⴹⵉⵚ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Wells 2008.