Jump to content

ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵢⵓⵙⴼⵣⴰⵢ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵢⵓⵙⴼ ⵣⴰⵢ
'ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵢⵙⴼ ⵣⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⴷⵉⴼⵉⴷ ⴽⴰⵎⴽⵔⵓⵏ
ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⴱⴰⵔⴰⴽ ⵓⴱⴰⵎⴰ

ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵢⵓⵙⴼⵣⴰⵢ ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵡⴰⵜ ⴷⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1997, ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵜⵙⵏⵜⵉ ⴷⴰ ⵜⵜⴱⵍⵓⴳⴰⵢ ⵉ "ⵔⴰⴷⵢⵓ ⴱⵉⴱⵉⵙⵉ" (BBC) ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ ⴷⴰ ⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴰⵍⵉⴱⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵡⴰⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ,ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵜⵎⵎⴰⵖ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⴼⵔⵅⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⴳⴳⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⴷⵉⵙ ⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ (ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵡⴰⵜ), ⵜⵎⵎⴰⵖ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴼ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⵡ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⵙⵍⴽ ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵙⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴼⵙⵔ ⵙ ⵉⵊⴷⵊⵉⴳⵏ, ⵓⵔ ⵜⴽⵚⵓⴷ, ⵓⵔ ⵜⵎⴷⵓⴷⵉ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵎⴷⵉⵏ, ⵓⵢⴰ ⴰⴼ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ , ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵙⵏ ⵙⵉⵙ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2011. ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵔⵜⴰ ⵉⵡⴹⵏ 18 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ , ⵜⵣⴹⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵉ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴱⵍⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵜⵜⵓⵢⵏ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ .

ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2012, ⵎⴷⵉⵏ ⴰⵙ ⵉⵎⵓⵍⴰ (ⵉⵙⴽⵡⵍⴰ) ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ (ⵜⴰⵍⵉⴱⴰⵏ) ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵓⵜⵏⵜ ⵙ ⵓⵎⵔⵉⴳ ⵍⵍⵉⴳ ⵖⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⵎⵔⵉⴳ , ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⴼⴰⵙⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵣⴷⴷⵉⴳⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⴳ ⵓⴱⵍⵓⴳ ⵏ ⴱⴱⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵓⵔⴷⵓ , ⵓⵜⵏⵜⵜ ⵖⴰⵍⴻⵏ ⵉⵙ ⵏⵖⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⵓⵜⴻⵏ ⵜⵜ ⵖⴰⵍⵏ ⵉⵖ ⵜⵜ ⵏⵖⴰⵏ ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⵏⵖⵉⵏ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵙⵉ, ⵖⴰⵍⵏ ⵉⴳ ⵏⵖⴰⵏ ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ, ⵉⵙ ⴰⴷ ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵓⵢⴰⵏ ⴰⵙ ⵙⵙⵔⵖⴰⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵊⴷⵔ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ. ⵜⴰⴼⵔⵓⵅⵜ ⴰⵎ ⵎⴰⵍⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴷ ⵖⵔⵉⵏⵜ, ⵉⵎⵖⵓⵔⵏⵜ, ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⴰⵙⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵖⵓⴱⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ. ⵉⴳⵡⴷⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵟⴰⵍⵉⴱⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵔⵅⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵡⴰⵜ ⴷⵉ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ.

ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]