Jump to content

ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵔ (ⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵔ
ⵍⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ, ⴼⴼⵉⵍⵎ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⵙⵙ ⵍⵉⵖ ⴷⵉⴼⴰⵖ 27 ⵎⴰⵢⵢ 2005
ⴰⵙⴼⵓⵖ ⵉⵔⵉⴽ ⴷⴰⵔⵏⵏⵉⵍ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵔⵉⵎⵎ ⵡⵓⵔⴽⵙ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 86 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴷⴰⴳⴰⵙⴽⴰⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Madagascar) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵜⵙⴽⵔ ⵜ ⵛⴰⵔⵉⴽⴰ ⵏ ⴷⵔⵉⵎⵡⵓⵔⴽⵙ ⴰⵏⵉⵎⴽ. ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴼ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⵙⵉ ⵉⵔⵉⴽ ⴷⴰⵔⵏⵉⵍ ⴷ ⵟⵓⵎⵎ ⵎⵉⴽⴳⵔⴰⵜ. ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2005[1].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.boxofficemojo.com/release/rl1398834689/