Jump to content

ⵍⵓⴽⴰ (ⴰⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⵓⴽⴰ
ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴼⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2021
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 95 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵉⵏⵔⵉⴽⵓ ⴽⴰⵙⴰⵔⵓⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⴷⵔⵉⵢⴰ ⵡⴰⵔⵏ
ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ ⵊⵉⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ
ⵎⴰⵢⴽ ⵊⵓⵏⵣ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴷⴰⵏ ⵔⵓⵎⵔ

ⴰⵢⵓⵔ ⵏⵖ ⵍⵓⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵡ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵍⴰ, ⴷ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⵓⵔⴷⵉⵏⴰⵜⵓⵔ ⴳ 2021 ⵣⴳ ⴱⵉⴽⵙⴰⵔ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔⵣ. ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵉⵏⵔⵉⴽⵓ ⴽⴰⵙⴰⵔⵓⵙⴰ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵉⵢⴰ ⵡⴰⵔⵏ, ⴷ ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵏ ⵊⵉⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⴷ ⵎⴰⵢⴽ ⵊⵓⵏⵣ, ⵣⴳ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵔⵉⴽⵓ ⴽⴰⵙⴰⵔⵓⵙⴰ, ⵊⵉⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⴷ ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵙⵜⵉⴼⵙⵓⵏ.[1]

ⵜⴰⵏⵇⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵓⴽⴰ (ⴰⵢⵓⵔ), ⴰⴼⵔⵓⵅ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵍⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵙ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢⴽⵜⴰⵛⴼ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴼ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⴰⵍⴱⵉⵔⵜⵓ (ⵃⵎⴰⴷ) ⵉⵙⵍⵎ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⵔⴰⴷⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵜⵓⵔⵓⵙⵙⵓ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵔⴱⵃⵏ ⵍⴼⵉⵙⴱⴰ ⴷ ⴰⴷⵔⵡⵍ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵏ ⵢⵉⵜⵜⵉ ⴰⵢⵓⵔ ⴼ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵜ ⵙⵉⵜⵜⵉⵏ ⵣⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ.[2]

ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵓⴼⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵍⵉⵙⵙⵎ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ : ⴰⵢⵓⵔ
 • ⴰⵙⵓⴼⵖ : ⵉⵏⵔⵉⴽⵓ ⴽⴰⵙⴰⵔⵓⵙⴰ
 • ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ :ⵊⵉⵙ ⴰⵏⴷⵔⵉⵡ ⴷ ⵎⴰⵢⴽ ⵊⵓⵏⵣ
 • ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ : ⴷⴰⵏ ⵔⵓⵎⵔ
 • ⴰⴼⴰⵔⵙ : ⴰⴷⵔⵉⵢⴰ ⵡⴰⵔⵏ
 • ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ : ⴱⵉⴽⵙⴰⵔ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔⵣ
 • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ : ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
 • ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
 • ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ : 95 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
 • ⴰⴼⵓⵖ :

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Luca Image: New Look At Main Characters In Pixar's Next Original Film". ScreenRant
 2. ⴰⵢⵓⵔ - ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ