Jump to content

ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ
Khalil

30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼⴰⵍⵉⵙⵟⵉⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵉⵔ ⴰⴱⵓ ⵙⵉⵏⵉⵏⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 250,000 ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ

ⵍⵡⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ

www.hebron-city.ps


ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⴼⵉⵍⵉⵙⵟⵉⵏⵉⵜ، ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ  ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ. ⵜⵣⴳⴰ ⴷⵉ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴰⵔ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵙⴳ ⵍⵇⵓⴷⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵓⵜ ⵏ 35 ⴽⵎ. ⵙⴽⴰⵏⵜ ⵉⴽⵄⵏⴰⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴱⵔⵓⵏⵥⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ، ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⴰⵔⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵙⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⵣⵉ، ⴰⵛⴽⵓ ⴳⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2014 ⵏⵉⴳ ⵏ 200 ⵉⴼⴹ ⵓⵎⵣⴷⴰⵖ، ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏⵏⵙ 42 2 (ⴽⵎ). ⵜⵛⵏⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵙ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ، ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷⴽ ⴰⴳⵎⵓⴹ. ⴷ ⵍⵅⴰⵍⵉⵍ ⵖⵓⵔⵙ  ⴽⵕⴰⴹ، ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵉⴱⵔⴰⵀⵎⵉⵢⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⴱⵔⴰⵀⵉⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵇⴰⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵏⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ : ⵉⴱⵔⴰⵀⵉⵎ، ⴷ ⵉⵙⵃⴰⵇ، ⴷ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ، ⴷ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]