ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⴰ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ [San kɾistoβal de la laɣuna]) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⴽⴰⵏⴰⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ، ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ . ⵓⴱⵕⵕⵃ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴰ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ⴰⵎⵎ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1999. ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⴳⴰ ⵍⴰ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ . ⵜⴳⴰ ⵍⴰⴳⵓⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵏⴰⵔⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]