Jump to content

ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰⵏⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⵖⴰⴼ ⵙⴰⵜⵉⵍⵉⵜ

ⵜⵣⴳⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉⴼⵉ ⴳ ⵏ ⵍⴰⴱⴰⵍⵎⴰ ، ⴳⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵀⵉⵔⵓ . ⴷ ⵢⵉⵡⴹ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 2034.38 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 899 833 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⵏⵜ ⴳ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰⵜ ⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵄⴷⴰⵡ ⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵎⵔⴰⵡ ، ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵏⵉⴳ ⵏ 10 000 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1496 ⴹⴹⵔⵏ ⵉⴳⵡⴰⵏⵛⵉⵢⵏ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ .ⵜⴹⵍⵔ ⴰⵡⴷ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1494. ⴱⵄⴷ ⵍⵀⴰⵣⵉⵎⴰ ⵏ ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ ⵜⴼⵙⵔ ⵜⴰⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵖⵔ ⴽⴰⵏⴰⵔⵢⴰ ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳⵙⵏ ⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1496.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]