ⵉⵣⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⵖⴷⵔⴰⵙⵙⵉⵍ, ⵜⴰⵛⵊⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ, ⵍⵉⵖ ⵉⵍⴰ ⵉⴳⵏⵏⴰ, ⴰⴽⴰⵍ, ⴷ ⵉⵣⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵉⵣⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⴰⵖⴷ ⴰⵔⵡⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵍⴱⴰⵍⵚⵜ ⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵉ ⵜⵍⴰ ⵖⵓⴳⵏⵙ ⴽⵓⵍⵓ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⴰⵖⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴷ ⵍⵎⵉⵜⵓⵍⵓⵊⵢⴰ[1]. ⴷ ⵉⵣⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵍⴱⵍⴰⵚⵜ ⵍⵍⵙ ⴰⴼⵜⵓⵏ ⵍⴰⵔⵡⴰⵃ ⵏ ⵍⴰⵎⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴱⵃⵔⴰ ⵢⴼⵜⴰⵏ, ⴷ ⵖⴰⵢⵏ ⴰⴼ ⴰⴷⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵍⵉⵅⵔⵜ ⵏⴰⵖⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵡⴰⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Underworld". The free dictionary.