ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵥⵔⵓ ⵏ ⵜⵊⴰⵏⴳⴼⵉⴷ

ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⴷ ⵍⴰⴱⵟⴰⵍ. ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵣⴳⵉⵙ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵢⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰ. ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ. ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵜⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵜⵓⵔ, ⵓⴷⵉⵏ, ⴼⵔⵉⵢⵊⴰ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵡⵉⵢⴰⴹ.

ⵖ ⴰⵙⵙ ⴰ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵔ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ. ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵜⴳⴰ, ⵍⴽⵎⵏ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵔ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴷⵓ-ⵓⵔⵓⴱⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (Proto-Indo-European), ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵏ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ ⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵏⵓⵔⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵙⴽⴰⵏⴷⵉⵏⴰⴼⵢⴰ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴽⵙⴰⵏⴷⵉⵏⴰⴼ.

ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵓⵙⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵙⵙⵏⵏ ⴼ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵏⵓⵔⵙ ⵣⴳ ⵜⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵖⵉⵏⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵊⵍⴰⵏ ⴰⵖ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵔⵓⵏ ⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⵏ ⵜ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵙⵀⵉⵎⵙⴽⵔⵉⵏⵊⵍⴰ. ⵎⴰⵛⵛ ⵏⵍⵎⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵣⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴽⵓⵏⵉⵍⵢⵓⵙ ⵜⴰⴽⵉⵜⵜⵓⵙ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵊⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵢⴰ".  

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]